Olomouc, 12. 9. 2019

ZMĚNA VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Vážený zákazníku,

s účinností od 15. 10. 2019 měníme Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“) společnosti LEMO Internet a.s., se sídlem: Kubelíkova 798, Trutnov, PSČ: 541 01. Nové znění těchto Všeobecných podmínek najdete na webových stránkách www.lemo.cz/dokumenty.
Ve Všeobecných podmínkách měníme některé části článku 4 – Trvání a zánik Smlouvy, konkr. články 4.1 (první odstavec) a 14.4., které dáváme do souladu s platnou legislativou stanovenou v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění v otázce běhu a délky výpovědní doby a upravujeme možnost výpovědi ze strany Poskytovatele a dále s tím související článek 14.5, který se využije pouze v případě předčasného ukončení Smlouvy na dobu určitou ze strany Zákazníka.

Upravené články 14.1. (první odstavec), 14.4. a 14.5. nově zní:

14.1. Smlouva na dobu neurčitou
Pokud je ve Formuláři smlouvy uvedena doba trvání Smlouvy na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení platné výpovědi druhé smluvní straně.
14.4. Předčasné ukončení Smlouvy na dobu určitou
Smlouvu uzavřenou na dobu určitou může Poskytovatel i Zákazník předčasně písemně vypovědět; výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení platné výpovědi druhé smluvní straně.
V případě výpovědi ze strany Zákazníka lze takto vypovědět Smlouvu za podmínek vyrovnání závazků s Poskytovatelem dle článku 14.5 těchto VP.
14.5. Vyrovnání při ukončení Smlouvy
Při předčasném ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou ze strany Zákazníka uhradí Zákazník, který je Spotřebitelem, částku odpovídající 20% součtu měsíčních paušálů a Firemní zákazník částku odpovídající 100% součtu měsíčních paušálů, zbývajících do konce původně sjednané doby trvání Smlouvy a náklady spojené s Dotovaným koncovým zařízením, které bylo Zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Náklady spojené s Koncovým zařízením se rozumí náklady na jeho pořízení, montáž, nastavení a připojení k Přístupové síti. Výše nákladů spojených s Koncovým zařízením se vypočítá jako rozdíl mezi standardní a zvýhodněnou cenou u jednotlivých položek dle Ceníku.

Pokud se změnou Všeobecných podmínek nesouhlasíte, máte možnost ukončit své existující Smlouvy bez jakékoli sankce, a to písemnou výpovědí odeslanou na adresu: LEMO Internet a.s., Březinova 1127/7a , Olomouc, 779 00 nejpozději do 15. 10. 2019.